بازدید وزیر نیرو از غرفه ساباط انرژی پاک ، نمایشگاه محیط زیست تهران، 1395

بازدید وزیر نیرو از غرفه ساباط انرژی پاک ، نمایشگاه محیط زیست تهران، 1395

 

 

 

 

     

     

 

دسته ها: گالری تصاویر