گالری تصاویر

بازدید وزیر نیرو از غرفه ساباط انرژی پاک ، نمایشگاه محیط زیست تهران، 1395
مهندسی ارزش در محیط زیست ، ششمین شورای راهبردی محیط زیست منطقه آزاد ارس، آبان 1395
دوره آموزشی مهندسی ارزش در محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، 1395
دوره آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه فاضلاب، بیمارستان شفا یحیاییان
مهندسی ارزش در محیط زیست، پروژه تصفیه خانه جنوب غرب تهران، 1397

مهندسی ارزش در محیط زیست، پروژه تصفیه خانه جنوب غرب تهران، 1397
30 تیر 1397

مهندسی ارزش در محیط زیست، پروژه تصفیه خانه جنوب غرب تهران، 1397

مهندسی ارزش در محیط زیست، پروژه تصفیه خانه جنوب غرب تهران، 1397

دوره آموزشی مهندسی ارزش در محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، 1395
16 تیر 1397

دوره آموزشی مهندسی ارزش در محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، 1395

دوره آموزشی مهندسی ارزش در محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، 1395

دوره آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه فاضلاب، بیمارستان شفا یحیاییان
16 تیر 1397

دوره آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه فاضلاب، بیمارستان شفا یحیاییان

دوره آموزشی مدیریت و راهبری تصفیه خانه فاضلاب، بیمارستان شفا یحیاییان

مهندسی ارزش در محیط زیست ، ششمین شورای راهبردی محیط زیست منطقه آزاد ارس (آبان 1395)
16 تیر 1397

مهندسی ارزش در محیط زیست ، ششمین شورای راهبردی محیط زیست منطقه آزاد ارس (آبان 1395)

مهندسی ارزش در محیط زیست ، ششمین شورای راهبردی محیط زیست منطقه آزاد ارس (آبان 1395)

بازدید وزیر نیرو از غرفه ساباط انرژی پاک ، نمایشگاه محیط زیست تهران، 1395
16 تیر 1397

بازدید وزیر نیرو از غرفه ساباط انرژی پاک ، نمایشگاه محیط زیست تهران، 1395

بازدید وزیر نیرو از غرفه ساباط انرژی پاک ، نمایشگاه محیط زیست تهران، 1395