کارکنان شرکت

هیآت مدیره

 • کیانـوش پـدرود، کارشنـاس ارشـد  عمران، دانـشـگاه تربیـت مـدرس (مدیر عامل)
 • محمود صناعی، کارشناس عمران، کارشناس ارشد M.B.A. دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیات مدیره)
 • امیــر قنـدچی، کارشـنـاس مـکانیــک، دانشــگاه صنـعتـی شریــف (عضو هیات مدیره)
 • زینـب رادان، کارشـناس ارشـد محیـط زیـسـت، واحـد علـوم و تحقـیقـات (مسئول محیط زیست)

همکاران

 • نسـرین عاقل، دکتـرای تخصصی داروسـازی، دانشیـار دانشـگاه جندی شاپور(مشاور عـالی)
 • داودرضـا عـرب، دکتـرای عــمـران آب، اسـتـادیـار دانــشـگاه تـهـران (مشاور عـالی)
 • فرهاد حجارزاده، کارشناس مهندسی برق با 35 ســال سابقـه فعالیت در صنعت (مـدیر بــرق)
 • عباس فتحی،کارشناس‌ارشد عمران مکانیک خاک دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساوه
 • نسیم سحری مقدم، کارشناس بهداشت محیط و کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی
 • امیر لک، کارشناس مهندسی متالورژی دانشگاه آزاد کرج (مسئول اجرا)
 • محسن بازوندی، کارشناس مهندسی شیمی دانشگاه آزاد امیدیه (مسئول پروژه های لرستان)
 • دیبا کیانی (مسئول امور اداری و وب سایت)
 • بهنام امیرخانی، کارشناس عمران (مسئول پروژه ‎های البرز)
 • صادق رادان، کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد تهران
 • کیوان پدرود، کارشناس ارشد شیمی دانشگاه تهران (مدیر فرآیند شیمیایی) 
 • بختیار صادقیان، کاردان راهبری تصفیه خانه فاضلاب صنعتی